Panic Pied-de-Coq (Echinochloa crus-galli, Poaceae) cyanotype, 30x42cm, 2018 ©GLSG